Algemene huurvoorwaarden www.trabietoer.nl en www.trabanthuren.nl


Artikel 1

1. Huurder zal ervoor zorg dragen, en is in verhouding tot verhuurder ervoor verantwoordelijk en aansprakelijk,
·dat de Trabant gedurende de huurtijd behoorlijk gebruikt wordt en aan het einde van de huurtijd in behoorlijke staat weer aan verhuurder wordt teruggegeven.

2. Huurder verklaart dat alle personen uit de door hem gereserveerde groep kennis hebben genomen van
deze voorwaarden.

3. Huurders/Bestuurders moeten beschikken over een geldig Nederlands rijbewijs B.

4. Huurders/Bestuurders verstreken voor aanvang van de activiteit of bij aanvraag of via website een kopie van hun rijbewijs aan de verhuurder. Geld voor alle bestuurders.

5. Huurders/Bestuurders dienen zich te allen tijde te houden aan de Nederlandse wet en regelgeving

6. Tot het besturen van de Trabant zijn enkel de huurder alsmede de medehuurders bevoegd.
Huurder verstrekt voor aanvang van de activiteit een lijst met daarop vermeld de gegevens van de mede-
huurders. Huurder zal de Trabant door geen ander (laten) besturen en aan geen ander(en) ter hand
stellen als medehuurders die in bezit zijn van een geldig Nederlands B rijbewijs.

7. Het is huurder, alsmede de medehuurders, niet toegestaan om:
a. meer dan 4 personen in de Trabant te vervoeren;
b. met de Trabanten tegen elkaar te botsen;
c. alcoholische dranken te nuttigen voor of tijdens de Trabant toerrit.

8. Huurder dient op zorgvuldige wijze met het voertuig om te gaan en ervoor te zorgen dat het voertuig
overeenkomstig zijn bestemming wordt gebruikt.

9. Huurder is gehouden het voertuig in oorspronkelijke staat bij verhuurder terug te bezorgen.
Huurder is verplicht tot het ongedaan maken van door hem of namens hem aangebrachte veranderingen
en toevoegingen; huurder kan ter zake geen enkel recht op vergoeding doen gelden.

10. Huurder is gehouden lading van het voertuig voldoende te borgen.

11. Alleen personen die in de huurovereenkomst als bestuurder - eventueel tevens in de hoedanigheid van
huurder - zijn aangeduid, mogen het voertuig besturen Het is huurder niet toegestaan het voertuig ter
beschikking te stellen aan een persoon die niet als bestuurder is vermeld op de voorzijde van het
huurcontract of waarvan een kopie van geldig rijbewijs b in bezit van verhuurder is.

12. Huurder dient erop toe te zien dat alle bestuurders beschikken over de bevoegdheid en de lichamelijke
en geestelijke gesteldheid die voor het besturen van het voertuig vereist is.

13. Het is huurder niet anders dan met schriftelijke toestemming van verhuurder toegestaan het voertuig
weder te verhuren of anderszins aan een ander in gebruik te geven.

14. Het is huurder niet toegestaan verhuurder jegens derden te verbinden of de schijn daartoe te wekken.

15. Indien de auto uit de macht van huurder geraakt, dient hij verhuurder daarvan terstond in kennis te stellen.

16. Het is huurder niet toegestaan lifters of dieren in het voertuig mee te nemen, het voertuig te gebruiken
Voor rijles of met het voertuig wedstrijden, snelheids-, rijvaardigheids of betrouwbaarheidsproeven te houden.
Ook is het niet toegestaan in het voertuig te roken.

17. Het is huurder niet toegestaan het voertuig buiten de landsgrenzen van Nederland te brengen,
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met verhuurder.

18. Huurder dient voor het voertuig geschikte brandstof te tanken. ( Ron 95 en 2-takt mineraal olie.)

19. In geval van schade of defecten aan het voertuig, is het huurder niet toegestaan het voertuig te gebruiken indien dat kan leiden tot verergering van de schade of van de defecten, of tot vermindering van de verkeersveiligheid.

20. In geval van enige gebeurtenis waaruit schade kan voortvloeien, is huurder \ verplicht:- verhuurder hiervan onmiddellijk telefonisch in kennis te stellen;
- de instructies van verhuurder op te volgen;
- gevraagd en ongevraagd alle inlichtingen en alle bescheiden die op de gebeurtenis betrekking hebben aan
verhuurder of aan diens verzekeraar te verstrekken;
- binnen 48 uur een volledig ingevuld en ondertekend schadeaangifteformulier aan verhuurder te overleggen;
- zich van erkenning van schuld in enigerlei vorm te onthouden;
- het voertuig niet achter te laten zonder het behoorlijk tegen het risico van beschadiging of vermissing
beschermd te hebben;
- de verhuurder en door de verhuurder aangewezen personen alle gevraagde medewerking te verlenen ter
verkrijging van schadevergoeding van derden of ten verweren tegen aanspraken van derden.

21. Huurder is verplicht de verplichtingen en verboden van dit artikel op te leggen aan bestuurder, passagiers en andere gebruikers van het voertuig en toe te zien op de nakoming daarvan.


Artikel 2

1. Huurder dient voor aanvang van de activiteit de waarborgsom bij verhuurder te deponeren. Of via factuur betaald te hebben. De borg per Trabant bedraagt € 150, - het maximum aan borggeld bedraagt € 750.-.
Na afloop van de activiteit zal verhuurder de waarborgsom binnen zeven werkdagen aan huurder overmaken, tenzij verhuurder een vordering op huurder heeft krachtens deze overeenkomst.

2. Verhuurder is te allen tijde gerechtigd op deze waarborgsom zijn vordering op huurder krachtens deze
huurovereenkomst te verhalen, onverminderd het recht van verhuurder op aanvullende schadevergoeding.

3. Na afloop van de activiteit zal verhuurder de waarborgsom binnen zeven werkdagen aan huurder
overmaken, tenzij verhuurder een vordering op huurder heeft krachtens deze overeenkomst.


Artikel 3

1. Huurder verklaart bekend te zijn met het feit dat de Trabanten op Nederlands grondgebied WA verzekerd zijn. Het eigen risico bedraagt € 500,- per gebeurtenis.

2. Het huren van de Trabant, als ook het monteren van een kinderstoel, kinderen jonger als wettelijk geregeld
behoren in een daar voor bestemd zitje en in veiligheidgordels te zitten geschiedt op eigen risico.
Verhuurder is niet aansprakelijk voor welke vorm van schadevergoeding dan ook ontstaan gedurende de huurtijd aan huurder, derden en/of goederen. Huurder vrijwaart verhuurder volledig.

3. In geval van schade en/of verlies, al of niet ontstaan door schuld van huurder, is huurder verplicht verhuurder
daarvan onmiddellijk telefonisch in kennis te stellen. Huurder is verplicht de door verhuurder naar aanleiding
hiervan te geven instructies op te volgen. In het geval van enig verzuim aan zijde van huurder bij het nakomen
van enige verplichting als hiervoor bedoeld, zal huurder voor de door dit verzuim eventueel door verhuurder te
lijden schade aansprakelijk zijn.

4. De huurder is volledig aansprakelijk voor alle schade gemaakt door hem en de medehuurders. Voor eventuele kosten en/of schade die door huurder mochten zijn ontstaan ten gevolge van enige schade
en/of defecten en/of verlies van en/of aan de Trabant toegebracht draagt de verhuurder geen aansprakelijkheid.
De huurder zal de hieruit voortvloeiende kosten van herstel evenals de kosten van vervanging, waaronder die
van beschadigde onderdelen, direct en onmiddellijk vergoeden. Bij het niet onmiddellijk voldoen van de totale
schade zijn niet alleen de kosten van de schade, maar ook alle verhaalkosten van de verhuurder voor rekening
van de huurder.

5.Huurder is zelf verantwoordelijk voor de naleving van de Milieuzones.
In diverse steden geld een verbod voor oldtimers en youngtimers. Informeer goed of u met de gehuurde Trabant een stad wel of niet in mag, Bekeuring/kosten zijn voor rekening van huurder. www.milieuzones.nl/locaties-milieuzones


Artikel 4

1. Indien huurder door welke omstandigheden dan ook geen gebruik kan maken van de Trabant tijdens de huurtijd draagt verhuurder voor de daaruit voortvloeiende schade geen aansprakelijkheid, doch blijft huurder gehouden de overeengekomen huurprijs te voldoen.

2. Bij een vroegtijdige terugbezorging van de Trabant vindt geen restitutie plaats van huurgelden.

3. Indien Trabant niet binnen de maximale huurtijd is afgeleverd is huurder aan verhuurder voor ieder kwartier,
dat de Trabant te laat wordt teruggebracht, zonder dat daarvoor enige ingebrekestelling is vereist, verschuldigd
een bedrag groot € 17,50 per Trabant, een en ander onverminderd het recht van verhuurder op volledige schade-vergoeding voor zover de schade meer mocht belopen.

4. Verhuurder heeft het recht om onder bepaalde weersomstandigheden, zonder kosten wederzijds, te annuleren als de veiligheid in gevaar komt, dit ter beoordeling van de verhuurder.


Artikel 5


Annulering is slechts mogelijk per aangetekend schrijven, waarbij de ontvangstdatum als annuleringsdatum geldt. Bij annulering is de huurder verschuldigd:
1. Tot 56 dagen voor aanvang: 25% van het totaalbedrag;
2. Van 56 – 42 dagen voor aanvang: 50% van het totaalbedrag;
3. Van 42 – 28 dagen voor aanvang: 75% van het totaalbedrag;
4. Van 28 - 7 dagen voor aanvang: 90% van het totaalbedrag;
5. Binnen 7 dagen van overeenkomst: 100% van het totaalbedrag.

Artikel 5a

Betaling:
Bij reservering moet 25% van de totale som die op de overeenkomst staat binnen 8 dagen worden voldaan.
Het resterende bedrag van de overeenkomst dient 1 maand vóór aanvang van de activiteit door ons te zijn ontvangen.

Bij reserveringen binnen 4 weken moet het totaalbedrag van de rekening geheel worden voldaan binnen 7 dagen na dagtekening van de overeenkomst. Alle prijzen zijn inclusief BTW, WA verzekering voor de Trabant (er is geen inzittende verzekering voor de deelnemers afgesloten) en een volle tank benzine. De reservering is pas definitief als er een aanbetaling is gedaan van 25% van de totale huursom.


Artikel 6

1. Verhuurder heeft het recht de huurovereenkomst te allen tijde zonder ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst, met onmiddellijke ingang tussentijds te ontbinden,indien naar haar oordeel de Trabant niet op zorgvuldige wijze wordt gebruikt of indien de Trabant niet wordt bestuurd door een bestuurder die daartoe bevoegd is krachtens deze overeenkomst of indien de Trabant niet wordt teruggegeven binnen de in artikel 1 genoemde huurtijd.

2. Indien de huurder niet tijdig betaalt, is hij een rente verschuldigd van 1% per maand.

3. In geval van overtreding door huurder van enige bepaling van deze huurovereenkomst, zal verhuurder aan huurder tevens in rekening mogen brengen zijn buitengerechtelijke kosten, die bij betalingsverzuim ten minste 15% van het onbetaalde bedrag zullen belopen.


Artikel 7

1. Op deze huurovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.

2. Geschillen tussen partijen over de uitleg en naar aanleiding van deze overeenkomst worden beslecht door een daartoe bevoegde rechter.


Artikel 8

Voor Verwerkersovereenkomst AVG. http://trabanthuren.nl/avg.html


Let op!
Op kleding en/of schoeisel kunnen olie- en/of vetvlekjes komen, houd hier rekening mee.

Trek dus niet je beste kleren aan. Lichte kleding is niet aan te raden. 01-10-2018 ©