Op alle pagina's van Trabietoer.nl zijn de wettelijke auteursrechten van toepassing.

© 2010 Trabietoer.nl
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave/site/homepages mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieë® opnamen, of op welke andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever/publicist.
Voor zover het maken van kopieën® uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16B Auteurswet 1927 het besluit 20 juni 1974, St.b. 351, zoals gewijzigd bij het besluit van 23 augustus 1985, St.b. 471 en artikel 17 Auteurswet 1912, dient men daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de uitgever/publicist. Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) dient men zich tot de uitgever/publicist te wenden.

Ondanks alle aan de samenstelling van deze www-pagina's bestede zorg, zal noch de auteur, noch de uitgever/publicist aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige fout die in deze uitgave zou kunnen voorkomen.
De uitgever/publicist heeft ernaar gestreefd de relevante auteursrechten te regelen volgens de wettelijke bepalingen. Degenen die desondanks menen zekere rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog tot de uitgever/publicist wenden.

De Trabietoer website is een uitgave van E.J.W. Busink. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de E.J.W. Busink/Fotopersburo Busink
Op alle pagina's & foto's van Fotopersburo Busink zijn de wettelijke auteursrechten van toepassing. © 2004 Etienne Busink
Ondanks alle aan de samenstelling van deze www-pagina's bestede zorg, zal noch de auteur, noch de uitgever/publicist aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige fout die in deze uitgave zou kunnen voorkomen.
De uitgever/publicist heeft ernaar gestreefd de relevante auteursrechten te regelen volgens de wettelijke bepalingen. Degenen die desondanks menen zekere rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog tot de uitgever/publicist wenden.

Uitgever/publicist: Etienne Busink
auteur: Etienne Busink en anderen.
Postbus 602
3300 AP Dordrecht
telefoon: 078-6142457 / fax: 078-6131002 / mobiel 06.51.66.56.92
semafoon 06-60.34.12.28
E-mail: info@trabietoer.nl

Op de foto's van site berust copyright ©
op alle foto's zijn de wettelijke copyrightregels van toepassing
Op alle rechtsbetrekkingen zijn de Algemene Voorwaarden van de FotografenFederatie van toepassing, welke zijn gedeponeerd bij de rechtbank Amsterdam onder nummer 84/2011 en welke u op verzoek gratis ter beschikking worden gesteld. Of kijk op onze site Algemene voorwaarden PDF
Voor vragen of informatie kunt u sturen naar:

Etienne Busink
Postbus 602
3300 AP Dordrecht
078-6142457 of 06-51665692

of per e-mail: info@trabietoer.nl